Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Stichting GRINsyndroom

Algemene bepalingen

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder

 1. de stichting: Stichting GRINsyndroom, gevestigd te Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81416377.
 2. de statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 31-12-2020 bij Notaris de Jongh te Dronten.
 3. het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 18 van de statuten.

Artikel 1 – Donateurs

 1. Donateurs zijn zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die zich verbonden hebben jaarlijks een bijdrage te schenken.
 2. Na aanmelding van de donateur bij de stichting, wordt deze opgenomen in het bestand.
 3. Aan het donateurschap is een door het bestuur vast te stellen minimum jaarlijkse bijdrage verbonden waarvoor de donateur tevens de nieuwsbrief ontvangt, toegang krijgt tot de contactdagen en tot andere door het bestuur aangewezen gelegenheden.
 4. De donatie wordt betaald over een kalenderjaar.

Artikel 2 – Begunstigers

 1. Begunstigers zijn zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die sympathiseren met het doel de stichting financieel te ondersteunen zonder daar zelf iets voor terug te krijgen.

Artikel 3 – Van het bestuur

 1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de stichting in de meest uitgebreide zin van het woord.
 2. De bestuursleden worden voor hun werkzaamheden niet gehonoreerd. De kosten die zij in deze functie maken ten behoeve van de stichting, kunnen worden vergoed.
 3. De vergaderingen van het bestuur worden als regel tenminste eens per drie maanden gehouden of vaker wanneer voorzitter, secretaris of penningmeester dit wenselijk acht.
 4. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie personen. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Ten hoogste twee van de voornoemde functies kunnen tegelijkertijd door één bestuurslid worden uitgeoefend. Bestuursleden worden benoemd, ontslagen en geschorst door het bestuur. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). In geval van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, het bevoegd bestuur.

Artikel 4 – Van de voorzitter

 1. De voorzitter leidt alle bestuursvergaderingen.
 2. Bij afwezigheid wordt zij vervangen door secretaris of penningmeester.

Artikel 5 – Van de secretaris

 1. De secretaris draagt zorg voor het voeren van de correspondentie, het bewaren van alle documenten, het tijdig opstellen van verslagen en het notuleren van de vergaderingen.
 2. Bij afwezigheid wordt zij vervangen door voorzitter of penningmeester.

Artikel 6 – Van de penningmeester

 1. De penningmeester is verantwoordelijk voor de bewaring van de financiële middelen van de stichting en de verzorging van de financiële administratie.
 2. Zij maakt de jaarrekening op, ter goedkeuring van ten minste één van de andere bestuursleden.
 3. Het bestuur kan besluiten de penningmeester zelfstandige bevoegdheid tot beschikking over de tegoeden van de stichting te verlenen. Deze bevoegdheid blijft beperkt tot een door het bestuur vast te stellen bedrag per transactie.
 4. Bij afwezigheid wordt zij vervangen door voorzitter of secretaris.

Artikel 7 – De bestuursvergadering

 1. In de bestuursvergaderingen worden ten minste de volgende agendapunten behandeld:
 • De notulen van de vorige bestuursvergadering
 • Een verslag van de voorzitter over de afgelopen periode
 • Een verslag van de secretaris over de afgelopen periode
 • Een verslag van de penningmeester over de afgelopen periode
 • Behandeling van voorstellen van het bestuur.

Artikel 8 – Wijziging huishoudelijk reglement

Tot wijziging van dit reglement kan slechts worden overgegaan door een besluit dat genomen is door een meerderheid van stemmen in het bestuur.

Artikel 9 – Bijzondere bepalingen

In alle voorkomende gevallen waarin zowel de wet als dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 

Laatste wijziging 7-januari 2021